CENTRUM PRZYJAZNE RODZINIE

SZKOŁA RODZENIA

Profesjonalna opieka nad kobietą na każdym etapie życia


                             SZKOŁA RODZENIA ODBYWA SIE ONLAINE

Założeniem Szkoły Rodzenia jest opieka nad kobietami w ciąży, zwiększanie ich świadomości dotyczącej ciąży, porodu i połogu, redukcja stresu związanego z nowymi doświadczeniami w tym szczególnym okresie życia
W Szko­le Ro­dze­nia po­ma­ga­my przy­go­to­wać się do na­tu­ral­ne­go i ak­tyw­ne­go po­ro­du. Wie­rzy­my w ko­bie­ce cia­ło, a na­sze do­świad­cze­nie pod­po­wia­da, że dla mat­ki i ro­dzą­ce­go się dziec­ka naj­lep­szy i naj­bez­piecz­niej­szy jest po­ród na­tu­ral­ny, gdyż cia­ło ko­bie­ty naj­le­piej wie w ja­kim tem­pie i w jaki spo­sób uro­dzić dziec­ko. Taki po­ród nie bę­dzie trau­ma­tycz­nym prze­ży­ciem i da ko­bie­cie sa­tys­fak­cję z wy­ko­na­nia trud­ne­go za­da­nia.będziecie Państwo mogli odwiedzić oraz zaznajomić się z Blokiem Porodowym.
Wie­le uwa­gi po­świę­ca­my kar­mie­niu pier­sią, po­nie­waż wiemy,
że jest ono naj­lep­szym sposo­bem ży­wie­nia ma­leń­kie­go dziec­ka.
Jed­nak ro­zu­mie­my i wspie­ra­my tak­że i te ko­bie­ty, któ­re wy­bra­ły inny spo­sób kar­mie­nia.
Ro­dze­nia to tak­że spo­tka­nia z in­ny­mi mło­dy­mi ludź­mi, cze­ka­ją­cy­mi na swo­je ma­leń­stwo. Daje moż­li­wość wy­mia­ny in­for­ma­cji, dys­ku­sji, a przede wszyst­kim wza­jem­ne­go wspar­cia. To wszyst­ko spra­wia, że ocze­ki­wa­nie na dziec­ko sta­je się ła­twiej­sze, przy­jem­niej­sze i po­zba­wio­ne więk­szo­ści obaw
                              Zajęcia odbywaja się w tygodniu o godz 12;00 i 16;00
                                                       Zajęcia odbywają się BEZPŁATNIE

Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną osobę z wieloletnim praktycznym doświadczeniem
                               w szpitalu na sali  porodowej.


TROSZKĘ O CENTRUMTROSZKĘ O CENTRUM
CENTRUM jest niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej, założonym przez położne środowiskowo/rodzinne. Od 2008r. świadczy usługi w zakresie położnictwa środowiskowego/rodzinnego dla mieszkańców Głogowa oraz ościennych gmin na podstawie umowy z NFZ. Obecnie NZOZ prowadzi działalność przede wszystkim w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Kobieta w każdym momencie życia może ją wybrać. Jeśli wybierzemy położną, która ma podpisany kontrakt z NFZ-tem spotkania z nią będą bezpłatne. Usługi świadczone przez położne w ramach NFZ-tu realizowane są od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00.
W ramach naszej działalności oferujemy Państwu pełny i kompleksowy zakres usług ukierunkowanych na zdrowie matki i dziecka. 

- Przed planowana ciażą
-Opieka w czasie trwania ciąży ( GRUPOWO LUB INDYWIDUALNIE)
-Pobieranie badań ,obciążenie glukozą ,GBS oraz KTG
-Opieka nad noworodkiem i matka do 8 tyg życia ( od 4 do 6 wizyt )
-Poradnia laktacyjna do 8 tyg w ramach NFZ
-Wypożyczalnia laktatorów (LOVI.CAMPOL.MEDELA)
-Wykonywanie pomiarów stężenia bilirubiny u noworodka
-Możliwość wypożyczenia łóżeczka do naświetlań w domu
-Zdejmowanie szwów po cięciach i zabiegach ginekologicznych
-Opieka nad kobieta w trakcie menopauzy ,po zabiegach ginekologiczno-onkologicznych
-Badanie piersi urządzeniem  Braster

Poradnia laktacyjna to miejsce, w którym możesz uzyskać pomoc w przypadku problemów z karmieniem
Do poradni musisz się zgłosić razem z dzieckiem. Idealnie by było, gdyby Twój maluch był chętny do jedzenia podczas wizyty.
Wizyta trwa około godziny. Musisz się wcześniej umówić, aby uniknąć czekania w kolejce. Tobie i Twojemu dziecku może towarzyszy ktoś z rodziny – każdy sprzymierzeniec chętny do pomocy jest mile widziany.
Poradnia Laktacyjna oferuje młodym i doświadczonym mamom oraz ich dzieciom profesjonalne podejście, wykwalifikowany personel i miłą, rodzinną atmosferę.
Prowadzimy konsultacje laktacyjne na każdym etapie laktacji:
  • nauka prawidłowego przystawiania do piersi,
  • pomoc w problemach laktacyjnych w kwestiach dotyczących mamy (kryzys laktacyjny, bolesne lub poranione brodawki, nawał pokarmu, obrzęk, zastój, zatkany przewód mleczny, zapalenie piersi),
  • odciąganie i przechowywanie pokarmu
  • Dla kobiet zadeklarowanych do Centrum konsultacje są BEZPŁATNE.-do 8 tyg po porodzie

  • W naszej Poradni funkcjonuje wypożyczalnia sprzętu przydatnego podczas okresu laktacji,
  •                                    połogu i w pierwszych   tygodniach życia dziecka 
  • Garncarska 23, Głogów, Polska